news

 

activi 

IMAGE CSR-DIW NETWORK FORUM # 2/2016
วันศุกร์, 26 สิงหาคม 2559
CSR-DIW NETWORK FORUM # 2/2016... Read More...

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดพิธีมอบรางวัล “โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดพิธีมอบรางวัล “โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR Beginner ,CSR-DIW และ CSR-DIW Continuous)” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

1
2 3

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดพิธีมอบรางวัล “โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR Beginner ,CSR-DIW และ CSR-DIW Continuous)” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากนายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายทองชัย ชลลิตพิเชฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โครงการ CSR-DIW ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนปัจจุบัน โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการและได้รับการทวนสอบจนได้รับเกียรติบัตร CSR-DIW

 • กลุ่มที่ 1 CSR-DIW Beginner Award รวมจำนวน 65 รางวัล
 • กลุ่มที่ 2 CSR-DIW Award รวมจำนวน 62 รางวัล
 • กลุ่ม CSR-DIW Continuous Award รวมจำนวน 310 รางวัล

สำหรับบรรยากาศภายในงานได้มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมมาร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมจำนวน 8 โรงงาน 8 บูธ โดยมีรายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมทั้ง 8 บูธ ดังนี้

 1. บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
 2. บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด
 3. บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
 4. บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
 5. บริษัท เอ็ม แอนด์ อาร์ แลบเบอราทอรี่ จำกัด
 6. บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
 7. บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 8. บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด

download รูปภาพทาง Facebook Fanpage : Csr-diw60

 4  5

 

 

 6  7

 

 

 8  9

 

 

การประชาสัมพันธ์โครงการ ปี 2555 ที่ ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555


การประชาสัมพันธ์โครงการ ปี 2555 ที่ ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

2 1
 

อ่านเพิ่มเติม: การประชาสัมพันธ์โครงการ ปี 2555 ที่ ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

การประชาสัมพันธ์โครงการ ปี 2555 ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555


การประชาสัมพันธ์โครงการ ปี 2555 ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555

22
 23  24

การจัดประชุมฝึกอบรมกลุ่ม CSR-DIW รุ่นที่ 1


การจัดประชุมฝึกอบรมกลุ่ม CSR-DIW รุ่นที่ 1

1 1

 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดการประชุมฝึกอบรม (Group Training) ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการในกลุ่ม CSR-DIW รุ่นที่ 1 รวม 55 โรงงาน และมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 99 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (นายพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฝึกอบรม และมีนายปรีชา รุ่งรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพระราม 9 และห้องประชุมการะเวก โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 วัน การประชุมฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้เตรียมตัว และเตรียมข้อมูลสำหรับดำเนินการตามมาตรฐาน CSR-DIW และสามารถดำเนินการได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมไปกับการพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืน
 1 2  1 3
 1 4  1 5
 1 6  1 7
 1 8  1 9

การประชาสัมพันธ์โครงการ ปี 2555 ที่ นครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555


การประชาสัมพันธ์โครงการ ปี 2555 ที่ นครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555

20
21
กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดงานประชาสัมพันธ์โครงการที่โรงแรมดุสิต โรยัล พริ้นเซส นครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยมีประกอบการอุตสาหกรรม สื่อมวลขนและผู้สนใจในพื้นที่ภาคกลาง เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 66 คน ซึ่งได้เชิญผู้แทนจากบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานนครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา มาร่วม sharing ประสบการณ์ในการดำเนินงาน CSR ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังด้วย

หมวดหมู่รอง