news

 

activi 

IMAGE CSR-DIW NETWORK FORUM # 2/2016
วันศุกร์, 26 สิงหาคม 2559
CSR-DIW NETWORK FORUM # 2/2016... Read More...

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดพิธีมอบรางวัล “โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (CSR-DIW)” เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom (ชั้น 2 IMPACT Forum) IMP

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดพิธีมอบรางวัล “โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (CSR-DIW)” เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom (ชั้น 2 IMPACT Forum) IMPACT Convention Center

1

 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดพิธีมอบรางวัล “โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (CSR-DIW)” เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom (ชั้น 2 IMPACT Forum) IMPACT Convention Center

โดยได้รับเกียรติจากดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายมงคล พฤกษ์วัฒนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายประสงค์ นรจิตร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง นอกจากนี้ กรมโรงานอุตสาหกรรม ร่วมกับธนาคารไทยพานิชย์ ร่วมลงนาม MOU การให้การสนับสนุนสินเชื่อสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ CSR โดยนายมงคล พฤกษ์วัฒนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับนายไพบูลย์ ตั้งกนกไพโรจน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร. สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายประสงค์ นรจิตร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมเป็นสักขีพยาน

โครงการ CSR-DIW ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนปัจจุบัน โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการและได้รับการทวนสอบจนได้รับเกียรติบัตร CSR-DIW

  • CSR-DIW Award จำนวน 58 รางวัล
  • CSR-DIW Continuous Award จำนวน 368 รางวัล

สำหรับบรรยากาศภายในงานได้มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมมาร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมจำนวน 8 โรงงาน 8 บูธ โดยมีรายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมทั้ง 8 บูธ ดังนี้

  1. บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด
  2. บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
  3. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  4. บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด
  5. บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
  6. บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
  7. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานปทุมธานี
  8. บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

Download
ภาพกิจกรรม : Facebook Fanpage : csr-diw59

 1  2
 3  4
 5  6
 7  8

พิธีลงนาม MOU การให้การสนับสนุนสินเชื่อสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ CSR

 9  10

 

 11  12

การมอบรางวัล CSR-DIW ให้ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมในงานสรุปผลการดำเนินงานและมอบรางวัลให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559