news

 

activi 

IMAGE CSR-DIW NETWORK FORUM # 2/2016
วันศุกร์, 26 สิงหาคม 2559
CSR-DIW NETWORK FORUM # 2/2016... Read More...

โครงการได้จัดการอบรม Group Training กลุ่มที่ 2 CSR-DIW ให้กับผู้แทนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

โครงการได้จัดการอบรม Group Training กลุ่มที่ 2 CSR-DIW ให้กับผู้แทนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

1

 

 

โครงการได้จัดการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม (Group Training) กลุ่มที่ กลุ่มที่ 2 CSR-DIW ให้กับผู้แทนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องกษัตริย์ศึก และ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

download รูปภาพทาง Facebook Fanpage : Csr-diw60

 2  3

นายเดชา พิมพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กรมโรงงานอุตสหากรรม กล่าวเปิดงาน

นายสมพงษ์ บุญกล่อมจิตร
ผู้จัดการโครงการ
ชี้แจงรายละเอียดโครงการ

 4  5

นายธีรศาสตร์ แม้นสกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการให้คำปรึกษา
บรรยายและฝึกปฏิบัติ : ภาพรวมมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW)

นายพัฒน์พงษ์ บุตรราช
ผู้จัดการด้านการตรวจประเมินและการรับรองระบบ
บรรยาย : ภาพรวมแนวปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW)

 6  7

นายธีรศาสตร์ แม้นสกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการให้คำปรึกษา
บรรยาย : แนวทางการสานเสวนาชุมชน
และ 4 คุณลักษณะของแผนงานชุมชน

นายพัฒน์พงษ์ บุตรราช
ผู้จัดการด้านการตรวจประเมินและการรับรองระบบบรรยาย : ภาพรวมกฎหมายด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมที่นำมาประยุกต์ใช้กับ CSR-DIW

 6  7

นางสาวภิรญา ปิติภัทรจินดา รองผู้จัดการโครงการ
และนายธีรศาสตร์ แม้นสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการให้คำปรึกษา
บรรยาย : แนวทาง เกณฑ์ และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงาน (CSR-DIW Report 2560) และมอบหมายภารกิจ

 8  9

 

 10  11

บรรยากาศการอบรม Group Training และการทำกิจกรรม